شركت مهندسی بهتا پایش شمال به موازات ارائه خدمات طراحی و مهندسی مشاوره‌ای طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني، بخشي از فعاليت‌هاي خود را به انجام مطالعات محيط زيستي و برطرف نمودن مشکلات مختلف این حوزه در سطح کشور اختصاص داده است و بدين منظور واحدي تحت عنوان «آزمایشگاه محيط زيست» را در سال 1396 در كنار ساير واحدهاي مطالعاتي و اجرايي در ساختار تشكيلاتي خود ايجاد نموده است.

واحد آزمایشگاه شرکت مهندسی بهتا پایش شمال به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست، قابلیت نمونه‌برداری و اندازه‌گیری کلیه آلاینده‌های محیط زیست در منابع آب، فاضلاب، پساب و رسوب را بشرح ذیل دارا می‌باشد:

1.  نمونه‌برداری تخصصی از کلیه منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، فاضلاب، پساب و رسوب، بافت جانداران و …

2.  اندازه‌گیری پارامترهای بخش فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبی شامل:

•  PH, EC, TDS, TSS, BOD5, COD, DO, TOC

•  دترجنت، چربی و روغن، سختی، کدورت، قلیائیت، دما، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفات، سولفیت، سولفید، نیترات، نیتریت،کربنات، بیکربنات، فسفات، کلراید، کلرآزاد، آمونیاک، نیتروژن، فسفر، فنل، فرمالدئید، کلروفیل a و جارتست و ….

• کل کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک، استرپتوکوک مدفوعی، تخم انگل، باسیلوس سوبتلیس، استئاروترموفیلوس،HPC ، فیتوپلانگتون، زئوپلانگتون، بنتوز و …

•  سطح مقطع، سرعت، آبسنجی (دبی)، دمای هوای خشک و تر و …

4.  اندازه گیری فلزات سنگین

•  کلیه فلزات سنگین شامل آهن، نیکل، مس، سرب، روی، منگنز، وانادیم، کادمیوم، آلومینیوم، کرم، کبالت، بر، باریم، سلنیوم، استرانسیوم، قلع، طلا، نقره، آرسنیک، جیوه و … در غلظتهای ppm و ppb

5.  اندازه گیری پارامترهای بخش آلاینده های نفتی و باقیمانده سموم و سایر ترکیبات آلی پایدار و فرار شامل:

•  مقدار کل هیدروکربنهای نفتی (TPH)، ترکیبات آروماتیک (PAHs)، ترکیبات آلیفاتیک (Aliphatic)

•  باقیمانده سموم کلره، فسفره و نیتروژنه Pesticides)، BTEX, MTBE, PCBSوTHM و …)