خدمات قابل ارائه در راستای پایش فاضلاب و پساب مراکز صنعتی، درمانی و محیط‌های آبی

§ پايش آبهای سطحی و زيرزمينی

§ پايش شبکه آبهای شهری

§ پایش کیفی مخازن سدها

§ پايش آبهای معدنی و آشاميدنی بسته‌بندی شده

§ پايش آبهای صنعتی

§ پايش آب حوضچهها و استخرها

§ پايش آب مراکز درمانی و بيمارستانها

§ پايش آب مصرفی دام و طيور

§ ارزيابي اثرات زيست محيطی طرح های عمرانی

§ پايش پساب خام واحدهای خدماتی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و …