اين آزمايشگاه كه با زيربناي فكري و برنامه آناليز آب و آلاينده ها (طبيعي، شهري و روستايي، كشاورزي و صنعتي) و تشخيص و شناسايي گياه و جانور (از تك ياخته اي تا پرياخته، آبزي و خشكزي)، در سطح و وجه آزمايشگاه‌هاي معتمد شكل گرفت، در ابتدا بر حسب نياز و پاسخ به پروژه‌هاي ارجاع شده اقدام به تهيه وسايل و مواد آزمايشگاهي و برداشت‌هاي صحرايي و آزمايشگاهي نمود و در روند تكامل فعاليت‌ها، به تکمیل آنها پرداخت تا توانايي‌هاي خود را توسعه بخشد. اكنون با استقرار فعاليت‌هاي آزمايشگاهي مذكور درصد ارتقاء توان آناليزهاي كامل در حيطه فعاليت ها بوده تا بتواند با بسط فضاي آزمايشگاهي و جلب نيروهاي متخصص مربوطه، مكمل پاسخگوي احتياجات خود باشد.