1. آرمان شركت

مجموعه بهتا پایش شمال قصد دارد با تكيه بر تجارب ارزشمند پرسنل متخصص و مديريت منسجم به يکی از بزرگترين و قابل اعتمادترين‏‌ها در كشور و نيز شركتی پيشرو در سطح بين‌المللي به ويژه خاور ميانه و كشورهاي منطقه، تبديل شود.

2- ماموريت شركت

الف- ارايه خدمات مهندسی با كيفيت با اتكا به :

   • نيروهای متخصص ، دانش فنی ، تجربه ، حسن شهرت و اعتبار مالی

   • بهره‌گيری از فن‌آوری های مهندسی روز

ب- توسعه سهم بازارهای داخلی و توجه به بازار ساير كشورها

ج- جلب رضايت ذينفعان

 • ارزش‏های محوری شرکت
 • • تعهد ، اخلاق حرفه‌ای و امانت‌داری
  • مشتری مداری
  • رعايت نظم و انضباط كاری
  • مسئوليت‌پذيری
  • اهتمام به حفظ محيط زيست ، منابع طبيعی و اقتصاد ملی
 • راهبردهای شرکت

راهبردها مجموعه اقدامات و حركات اصلی برای دستيابی به اهداف می باشد و چگونگی تخصيص منابع را برای به دست آوردن موقعيت‌های مطلوب و خنثی كردن تهديدات در حال و آينده بيان می كند ، اين راهبردها بر استراتژی تركيبی استوار شده است . اين استراتژی باتوجه به عوامل درونی و بيرونی به صورت تركيبی يا تلفيقی و با اتخاذ چند تصميم استراتژیک به مورد اجرا گذاشته می شود .

استراتژی تركيبی يک جهت كلی برای تخصيص منابع درنظر گرفته و بسته به شرايط و عوامل درونی و بيرونی چهارچوبی را در اختيار مديريت مي‌گذارد كه توان اجرای برنامه‌ها و امكان مواجهه بهينه با تغييرات را فراهم مي‌سازد .