• محمدرضا بهشتی دافچاهی ( مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
  • علیرضا بهشتی دافچاهی ( رئیس هیئت مدیره)
  • هنگامه باغبان اوبری ( نایب رئیس هیئت مدیره )